Schilder

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bouw

Artikel 1. Definities

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is een eenmanszaak die zich ten doel stelt zoals het

schilderen, behangen en onderhouden .

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of

rechtspersoon die gebruikt maakt van de Werkzaamheden van Schilder & Onderhoudsbedrijf De

Toekomst en Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst de opdracht geeft Werkzaamheden te verlenen

zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Werkzaamheden’ verstaan: alle door Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden tot het tot stand

brengen en opleveren van een stoffelijk werk, overeenkomstig artikel 7:750 BW e.v.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.detoekomstschilder.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst gesloten Overeenkomsten waarbij Schilder & Onderhoudsbedrijf De

Toekomst Werkzaamheden aanbiedt of levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de

hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van

Opdrachtgever.

Artikel 3. De Overeenkomst

1. Alle offertes van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

aangegeven.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst via e-mail of

telefoon voor een van de aangeboden Werkzaamheden. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst zal

daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot

stand door ondertekening van de offerte.

3. Als Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die

beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst

kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft

schriftelijke aanvaarding door Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst zal zich inspannen de Werkzaamheden zo goed mogelijk,

alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten

door derden.

2. Bij het inschakelen van derden zal Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst de nodige zorgvuldigheid

in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever

redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens tijdig aan Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst zijn verstrekt, heeft

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten

en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien voor de uitvoering van Werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit

nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Schilder & Onderhoudsbedrijf

De Toekomst dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

Overeenkomst.

Artikel 5 Meer- en minderwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan

noodzakelijk is om deze te wijzigen, zullen Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst en

Opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van meer- of

minderwerk. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst en Opdrachtgever maken onderling afspraken

over de facturering van meer- of minderwerk.

3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:

a. er sprake is van een wijziging van de opdracht;

b. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst wegens onvoldoende informatie van Opdrachtgever

extra werkzaamheden dient te verrichten;

c. er naar schatting meer dan 20% van de overeenkomst wordt afgeweken;

d. de normale werktijd met meer dan 20% wordt overschreden.

4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de

Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de

Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Schilder & Onderhoudsbedrijf De

Toekomst goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is.

3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst

niet de gewenste kwaliteit kan leveren, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende

belangen niet voortgezet kan worden, zullen Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst en

Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is mogelijk .

2. Bij annulering na ondertekening van de offerte is Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst gerechtigd

een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst gerechtigd het aantal bestede uren ten tijde van annulering in

rekening te brengen.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst bevoegd reiskosten in rekening te brengen.

Naast het overleggen van een offerte heeft Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst de mogelijkheid

om de uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het aantal

bestede uren, met toepassing van het uurtarief van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst, tenzij

partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de

prijsopgave te herstellen.

Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie.

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te

vragen. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is

alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

Indien Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst besluit een vordering wegens niet-betaling van één of

meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de

verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8 lid 6 van deze Algemene voorwaarden genoemde rente, tevens

gehouden alle in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever

onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding

van de dienstverlening van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst.

3. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door

haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Werkzaamheden van Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst om, als een door Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst

ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens

de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar

niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

5. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan

de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als

bedoeld in artikel 10.

6. De aansprakelijkheid van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is beperkt tot het door de

verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel

indien Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot

het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet

of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de

Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming

van een derde, ziekte van personeel van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst zelf of

een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in

water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins

binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht

aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst

zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Schilder & Onderhoudsbedrijf

De Toekomst overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering

gebracht alle kosten/te declareren uren die Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst heeft gemaakt

met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te

weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens

ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder

geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking

van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift

of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

2. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van

persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit

houdt onder andere in dat Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst enkel persoonsgegevens

verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Opdrachtgever te allen tijde een

verzoek kan indienen bij Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst tot verwijdering van zijn

persoonsgegevens.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor.

2. Alle door Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet

uitsluitend berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van Schilder & Onderhoudsbedrijf

De Toekomst en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de

Werkzaamheden. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien

Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst

gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan

Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst van gegevens. Opdrachtgever zal Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig

beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van

derden.

Artikel 13 Reclames

1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van het werk over te gaan op controle

daarvan, tenzij is afgesproken dat Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst een conceptversie zou

versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht

nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen oplevering van het

werk schriftelijk aan Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst te worden gemeld.

2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden

worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Schilder &

Onderhoudsbedrijf De Toekomst.

Artikel 14 Identiteit van Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst

1. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68777582 en

draagt btw-identificatienummer NL002279838B38. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is

gevestigd aan Pieter Stastokweg 181 (3193 PW) te Hoogvliet.

2. Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst is per e-mail te bereiken via info@detoekomstschilder.nl

telefonisch op 0681917647.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst en haar Opdrachtgevers is

Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Schilder & Onderhoudsbedrijf De Toekomst en Opdrachtgever mochten

ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Rotterdam.